Биотехнология за пречистване на вода, вече и в България

Целият обем водни ресурси на страната ни се формират в резултат от оттичане на вътрешни реки, притоци, подземни води и една голяма част от реките, вливащи се в река Дунав.

Тяхното опазване, управление и рационално използване има изключително значение за устойчиво развитие на бедна на водни ресурси страна, както е България. Използването на водите, много пъти е ограничено, заради замърсявания в последствие изхвърлени в тях фекалии, битови отпадъци, промишлени замърсявания, дифузни източници.

В случаите, когато започва засушаване, в резултат от климата, а нуждата за питейна вода нараства, то и дефицита на вода оказва силно влияние над населението. Това води след себе си редица други проблеми в икономическо, социално и екологично отношение. От това се провокира нуждата от пречистване на отпадните води и тяхното управление на национално ниво. Събиране, транспортиране и пречистване на замърсени води е работа не само на държавата, но и на всеки гражданин в нея.
Continue reading